stall

/ˈstɑːl/

 • Danh Từ
 • chuồng (ngựa, trâu bò); ngăn chuồng
 • ngăn (hầm mỏ than)
 • quầy, bàn bày hàng
 • quán bán hàng
 • gian triển lãm
 • chỗ ngồi trước sân khấu
 • (tôn giáo) ghế ngồi ở chỗ hát kinh (trong nhà thờ)
 • chức vị giáo sĩ
 • (hàng không) tình trạng tròng trành (vì tốc độ giảm)
 • Động từ
 • nhốt vào chuồng để vỗ béo (súc vật)
 • ngăn (chuồng) thành nhiều ngăn
 • bị nhốt trong ngăn chuồng
 • sa lầy (trong bùn, tuyết) (ngựa, xe bò)
 • ngừng chạy, chết (máy ô tô)
 • (hàng không) tròng trành (vì tốc độ giảm)
 • Danh Từ
 • cò mồi kẻ cắp (tên kẻ cắp chuyên làm lạc hướng mọi người để cho đồng bọn ăn cắp hay chạy trốn)
 • đòn phép đánh lừa, mẹo lảnh tránh
 • Động từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tránh, né, nói lảng (trong khi nói chuyện)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngăn cản, ngăn trở; trì hoãn
 • ((thường) + off) dùng mẹo lảng tránh để trì hoãn, dùng mẹo lảng tránh để thoát khỏi...
  1. he could no longer stall off his creditors: hắn không thể dùng mẹo lảng tránh để thoát khỏi những chủ nợ được nữa