witness

/ˈwɪtnəs/

 • Danh Từ
 • sự làm chứng
  1. to call someone to witness: gọi người nào ra làm chứng
 • bằng chứng, chứng cớ, bằng cớ; vật làm chứng; lời khai làm chứng
  1. to bear witness to: làm bằng chứng cho
  2. in witness of: để làm bằng cho
 • người chứng kiến ((thường) eyes witness)
  1. the witness of an accident: người chứng kiến một tai nạn
 • (pháp lý) nhân chứng, người làm chứng
  1. witness for the defence: nhân chứng cho bên bị
 • người chứng nhận, người làm chứng (trong đn từ, tờ khai)
 • Động từ
 • chứng kiến
  1. to witness an accident: chứng kiến một tai nạn
 • chứng tỏ, để lộ ra, nói lên
  1. her place face witnessed her agitation: sắc mặt tái mét chứng tỏ cô ta bối rói
 • (pháp lý) làm chứng cho
  1. to witness the good intention of: làm chứng cho ý định tốt của
 • ký chứng nhận
  1. to witness a will: ký chứng nhận một tờ di chúc
 • làm chứng
  1. to witness for an accused person: làm chứng gỡ tội cho một người bị cáo
 • chứng thực

Những từ liên quan với WITNESS

indicate, spectator, notice, attend, see, announce, proof, bystander, mark, observer, signer, eyewitness