powder

/ˈpaʊdɚ/

 • Danh Từ
 • bột; bụi
 • (y học) thuốc bột
 • phấn (đánh mặt)
 • thuốc súng
 • food for powder
  1. bia thịt, bia đỡ đạn
 • not worth powder and shot
  1. không đáng bắn, không đáng để chiến đấu cho
 • put more powder into it!
  1. hãy hăng hái lên một chút nữa nào!
 • smell of powder
  1. kinh nghiệm chiến đấu, sự thử thách với lửa đạn
 • Động từ
 • rắc bột lên, rắc lên
  1. to powder with salt: rắc muối
 • thoa phấn, đánh phấn (mặt, mũi...)
 • trang trí (bề mặt cái gì...) bằng những điểm nhỏ
 • ((thường) động tính từ quá khứ) nghiền thành bột, tán thành bột
  1. powdered sugar: đường bột
  2. powdered milk: sữa bột

Những từ liên quan với POWDER

grain, pulverize, grate, meal, pound, particle, crunch, bray, film, cover, smash, pounce, crumb, grit, dust