rotten

/ˈrɑːtn̩/

 • Tính từ
 • mục, mục nát; thối, thối rữa
  1. rotten egg: trứng thối
 • đồi bại, sa đoạ
  1. rotten ideas: những ý nghĩ (tư tưởng) đồi bại
 • xấu, vô giá trị, bất tài; (từ lóng) khó chịu, tồi, làm bực mình, đáng ghét
  1. rotten weather: thời tiết khó chịu
 • mắc bệnh sán gan
  1. a rotten sheep: con cừu mắc bệnh sán gan

Những từ liên quan với ROTTEN

dirty, sour, putrid, noxious, nasty, stale, corrupt, amiss, crooked, lousy, disgusting, moldy