stab

/ˈstæb/

 • Danh Từ
 • sự đâm bằng dao găm; vết thương đâm bằng dao găm, nhát đâm bằng dao găm
 • (nghĩa bóng) điều làm cho đau lòng; điều xúc phạm đến tình cảm
 • (từ lóng) sự cố gắng; sự làm thử
 • a stab in the back
  1. điều vu khống; sự nói xấu sau lưng
 • đòn ngầm, nhát đâm sau lưng
 • Động từ
 • đâm (ai) bằng dao găm
 • (nghĩa bóng) làm cho đau đớn (người nào, lương tâm, tình cảm...)
 • chọc rỗ (gạch) trước khi trát vữa
 • đâm bằng dao găm
  1. to stab at someone: đâm ai bằng dao găm
 • nhằm đánh vào
  1. to stab at someone's reputation: nhằm làm hại thanh danh ai
 • đau nhói như dao đâm
 • to stab someone in the back
  1. vu khống ai; nói xấu sau lưng ai
 • đòn ngầm ai

Những từ liên quan với STAB

piercing, gash, jab, punch, injure, prick, ache, incision, blow, essay, hurt, rent, stick, pang, jag