tarnish

/ˈtɑɚnɪʃ/

 • Danh Từ
 • trạng thái mờ, trạng thái xỉn
 • (nghĩa rộng) vết nhơ, vết bẩn, điều xấu
 • Động từ
 • làm cho mờ, làm cho xỉn
  1. to tarnish the mirror: làm cho gương mờ
 • (nghĩa rộng) làm lu mờ; làm ô uế, làm nhơ nhuốc
  1. to tarnish one's reputation: làm lu mờ thanh danh của mình
 • mờ đi, xỉn đi

Những từ liên quan với TARNISH

spoil, embarrass, dim, muddy, dull, smear, damage, impair, defile, hurt, mar, blot, pollute, harm, befoul