do you have the number for a taxi

 • Do you have the number for a taxi?
 • Bạn có số điện thoại để gọi tắc xi không?
 • Do you know where I can get a taxi?
 • Bạn có biết tôi có thể gọi tắc xi ở đâu không?
 • Will you call me a taxi please?
 • Làm ơn gọi cho tôi một chiếc tắc xi
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Sorry, I think I have the wrong number
 • Xin lỗi, tôi nghĩ tôi gọi nhầm số
 • Here's my number
 • Đây là số của tôi
 • I'd like the number for the Hilton Hotel please
 • Tôi muốn số điện thoại của khách sạn Hilton, xin vui lòng
 • What's the phone number?
 • Số điện thoại là gì?
 • Please write your account number on the back of the cheque
 • Ông vui lòng ghi số tài khoản vào mặt sau của tấm séc nhé
 • What your name and flight number
 • Tên của bạn và số chuyến bay của bạn là gì?
 • Take bus number 32, get off at the terminal
 • Đi xe buýt số 32, xuống ga cuối.
 • Do you have a boyfriend?
 • Bạn có bạn trai không?
 • Do you have a girlfriend?
 • Bạn có bạn gái không?
 • Do you have a pencil?
 • Bạn có bút chì không?
 • Do you have a problem?
 • Bạn có vấn đề à?
 • Do you have a swimming pool?
 • Bạn có hồ bơi không?
 • Do you have an appointment?
 • Bạn có hẹn không?
 • Do you have another one?
 • Bạn có cái khác không?

Những từ liên quan với DO YOU HAVE THE NUMBER FOR A TAXI

a, for, the