finger

/ˈfɪŋgɚ/

 • Danh Từ
 • ngón tay
 • ngón tay bao găng
 • vật hình ngón tay (trong máy...)
 • to burn one's fingers
  1. burn to cross one's fingers
 • cross to have a finger in the pie
 • pie to lay a finger on
 • sờ nhẹ, đụng tới
 • to let something slip through one's fingers
  1. buông lỏng cái gì
 • to lift (stir) a finger
  1. nhích ngón tay (là được)
 • to look through one's fingers at
  1. vờ không trông thấy
 • my fingers itch
  1. tôi sốt ruột, tôi nóng lòng (muốn làm cái gì)
 • his fingers are all thumbs
  1. (xem) thumbs
 • to put one's finger on
  1. vạch đúng (những cái gì sai trái)
 • to turn (twist) someone round one's finger
  1. mơn trớn ai
 • with a wet finger
  1. dễ dàng, thoải mái
 • Động từ
 • sờ mó
  1. to finger a piece of cloth: sờ xem một tấm vải
 • ăn tiền, ăn hối lộ
  1. to finger someone's money: ăn tiền của ai
 • đánh (đàn); búng (dây đàn bằng ngón tay)
  1. to finger the piano: đánh pianô
 • ghi cách sử dụng các ngón tay (vào bản nhạc)

Những từ liên quan với FINGER

paw, fiddle, claw, meddle, extremity, feel, maul, hook, feeler, appoint, pointer, manipulate, palpate, digit