forge

/ˈfoɚʤ/

 • Danh Từ
 • lò rèn; xưởng rèn
 • lò luyện kim, xưởng luyện kim
 • Động từ
 • rèn (dao, móng ngựa...)
 • giả mạo (chữ ký...); bịa (chuyện)
  1. to forge a signature: giả mạo chữ ký
 • làm nghề rèn, rèn
 • giả mạo; phạm tội giả mạo (chữ ký...)
 • tiến lên (vượt mọi khó khăn...)
  1. to forge ahead: dẫn đầu, tiến lên phía trước

Những từ liên quan với FORGE

duplicate, pirate, copy, scratch, build, invent, reproduce, construct, fabricate, imitate, form, make, falsify, devise, create