grave

/ˈgreɪv/

 • Danh Từ
 • mồ, mả, phần mộ
 • nơi chôn vùi
  1. grave of homour: nơi chôn vùi danh dự
 • sự chết, âm ty, thế giới bên kia
  1. from beyond the grave: từ thế giới bên kia
 • to be brought ot an early grave
  1. chết non, chết yểu
 • on the brink of the grave
  1. (xem) brink
 • to make somebody turn in his grave
  1. chửi làm bật mồ bật mả ai lên
 • never on this side of the grave
  1. không đời nào, không bao giờ
 • Pauper's grave
  1. huyệt chung, hố chôn chung
 • secret as the grave
  1. kín như bưng
 • someone is walking on my grave
  1. tôi tự nhiên rùng mình
 • Động từ
 • khắc, chạm, khắc sâu, tạc, ghi tạc ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  1. to be graven on (in) one's memỏy: khắc sâu trong ký ức
 • (từ cổ,nghĩa cổ) đào (huyệt) chôn
 • (hàng hải) cạo quét (tàu)
 • Danh Từ
 • (ngôn ngữ học) dấu huyền
 • Tính từ
 • trang nghiêm; nghiêm nghị; từ tốn
  1. a grave look: vẻ trang nghiêm
 • nghiêm trọng, trầm trọng; quan trọng (sự việc)
  1. a grave mistake: khuyết điểm nghiêm trọng
  2. grave symptoms: những triệu chứng trầm trọng đáng lo ngại
  3. grave news: tin tức quan trọng
 • sạm, tối (màu)
 • trầm (giọng)
 • (ngôn ngữ học) huyền (dấu)

Những từ liên quan với GRAVE

sedate, pressing, killing, sage, dull, earnest, crypt, major, shrine, dignified, catacomb, acute, muted