week

/ˈwiːk/

 • Danh Từ
 • tuần lễ, tuần
  1. what day of the week is it?: hôm nay là ngày thứ mấy trong tuần?
  2. yesterday week: tám hôm trước
  3. tomorrow week: tám hôm nữa
  4. Monday week: thứ hai là được một tuần; by hôm nữa kể từ thứ hai
 • những ngày làm việc trong tuần
 • a week of Sundays; a week of weeks
  1. by tuần, bốn mưi chín ngày
 • (thông tục) thời gian dài
 • week in, week out
  1. tuần này tiếp đến tuần khác
 • Động từ
 • tuần

Những từ liên quan với WEEK

second, present, future, generation, past, space, season, pace, point, age, occasion, date, moment, day, era