worry

/ˈwɚri/

 • Danh Từ
 • sự lo lắng; điều lo nghĩ
 • sự quấy rầy; điều làm phiền, điều khó chịu
 • sự nhạy (của chó săn)
 • Động từ
 • quấy rầy, làm phiền, làm khó chịu
   1. to worry someone with foolish questions: quấy rầy người nào bằng những câu hỏi ngớ ngẩn
    to be dreadfully worried: rất lo phiền
 • lo, lo nghĩ
   1. don't worry: đừng lo
    to worry about little things: lo vì những việc linh tinh
    to wear a worried look: nét mặt có vẻ lo nghĩ
 • nhay (chó)
 • to worry along
   1. vẫn tiến bước mặc dầu gặp khó khăn
 • to worry out
   1. lo lắng để giải quyết bằng xong (một vấn đề)
 • I should worry
   1. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) điều đó chẳng phiền hà gì tôi chút nào